Japanese Ceramic Teapot Artists and Works (Tokoname & Suzu)

From Suzu

Takashi Shinohara

From Tokoname (Teapot Artists)
Toju, Motozo, Shoryu, Seiho, Hakusan, Shunen, Reiko, Jinshu, Kodo, Setsudo, Koshin, Fugetsu, Hosei, Junzo,