Japanese Tea Ware Artists (Tokoname, Suzu, Takatori)

From Suzu Shinohara Takashi 
From Takatori Takatori Hassen
From Kyoto Kato Seisho
From Hokkaido Shiraiwa Taisuke

From Tokoname (Teapot Artists)
Toju, Motozo, Shoryu, Seiho, Hakusan, Shunen, Reiko, Jinshu, Kodo, Setsudo, Koshin, Fugetsu, Hosei, Junzo, Yamasa Sou, Jin, Yohei, Hokujo, Kenji, Hosei, Motozo