Japanese Ceramic Teaware Artists (Tokoname, Suzu)


From Suzu Shinohara Takashi 

From Tokoname (Teapot Artists)
Toju, Motozo, Shoryu, Seiho, Hakusan, Shunen, Reiko, Jinshu, Kodo, Setsudo, Koshin, Fugetsu, Hosei, Junzo, Yamasa Sou, Jin, Yohei, Hokujo