Japanese Ceramic Tea ware Artists (Tokoname, Suzu, Takatori)

From Suzu Shinohara Takashi 
From Takatori Takatori Hassen

From Tokoname (Teapot Artists)
Toju, Motozo, Shoryu, Seiho, Hakusan, Shunen, Reiko, Jinshu, Kodo, Setsudo, Koshin, Fugetsu, Hosei, Junzo, Yamasa Sou, Jin, Yohei, Hokujo