YOKEI 陽景


Yokei, Mizuno Yokei's works. About Yokei in our website. Born in 1956.

Customer Review for Yokei Teapot
Yokei Teapot at Japan Traditional Crafts Exhibition 
About Yokei Mogake Technique