Murata Yoshiki Houhin Yuzamashi Set
Murata Yoshiki Houhin Yuzamashi Set
Murata Yoshiki Houhin Yuzamashi Set
Murata Yoshiki Houhin Yuzamashi Set
Murata Yoshiki Houhin Yuzamashi Set
Murata Yoshiki Houhin Yuzamashi Set
Murata Yoshiki Houhin Yuzamashi Set
Murata Yoshiki Houhin Yuzamashi Set
Murata Yoshiki Houhin Yuzamashi Set
Murata Yoshiki Houhin Yuzamashi Set
Murata Yoshiki Houhin Yuzamashi Set
Murata Yoshiki Houhin Yuzamashi Set
Murata Yoshiki Houhin Yuzamashi Set
Murata Yoshiki Houhin Yuzamashi Set
Murata Yoshiki Houhin Yuzamashi Set
Murata Yoshiki Houhin Yuzamashi Set
Murata Yoshiki Houhin Yuzamashi Set
Murata Yoshiki Houhin Yuzamashi Set
Murata Yoshiki Houhin Yuzamashi Set
Murata Yoshiki Houhin Yuzamashi Set
Murata Yoshiki Houhin Yuzamashi Set
Murata Yoshiki Houhin Yuzamashi Set
Murata Yoshiki Houhin Yuzamashi Set
Murata Yoshiki Houhin Yuzamashi Set

Murata Yoshiki Houhin Yuzamashi Set

ราคาปกติ ¥22,800
ราคาต่อหน่วย  ต่อ 
รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

Murata Yoshiki Houhin Yuzamashi Set

White glazing, delicate clay, Hagiyaki-style Houhin Set

Made some decades ago.

Only one set available.

Statsu: Not used

Houhin capacity: Approx. 140ml
Yuzamashi capacity:Approx. 1750ml