Japanese Ceramic Teaware Artists (Tokoname, Suzu, Kyoto)

From Suzu Shinohara Takashi 
From Kyoto Furukawa Takeshi

From Tokoname (Teapot Artists)
Toju, Motozo, Shoryu, Seiho, Hakusan, Shunen, Reiko, Jinshu, Kodo, Setsudo, Koshin, Fugetsu, Hosei, Junzo, Yamasa Sou